หลักสูตรออกแบบแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Employee Engagement Plan)

การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน “บุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน และมีความผูกพันธ์ต่อองค์กร” คือปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จที่จะช่วยให้กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ สินค้าและบริการมีคุณภาพส่งมอบตรงเวลา สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยเหตุนี้องค์กรจึมุ่งเน้นการพัฒนาความผูกพันต่อองคกร
(Employee Engagement) มากขึ้น 

หลักสูตรออกแบบแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (์Effective Employee Engagement Plan) ช่วยพัฒนาทักษะการจัดทําแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร จัดทําแผนงานสื่อสาร และแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการจัดทําแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 • สามารถจัดทําแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Master Plan) ที่เชื่อมโยงกับปัจจัยสร้างความผูกพันองค์กรตนเอง
 • สามารถจัดทําแผนงานสื่อสาร เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Communication Plan for Engagement)
 • สามารถจัดทําแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Activities Plan)

 เนื้อหาหลักสูตร

 • รูปแบบการจัดการความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Management Model)
 • เครื่องมือสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Tools)
 • ขั้นตอนการสร้างความผูกพันในองค์กร
 • การจัดทําแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Master Plan)
 • การจัดทําแผนงานสื่อสาร สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Communication Plan for Engagement)
 • การจัดทําแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Activities Plan)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • HR ทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะการจัดทําแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร จัดทําแผนงานสื่อสาร และแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการจัดทําแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร จัดทําแผนงานสื่อสาร และแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *