หลักสูตร Big Data Analytics เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Big Data Analytics for Decision Making & Competitive Advantage)

ปัจจุบัน Big Data และเทคโนโลยีทาง Data Analytics ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจจำเป็นต้องประมวลผลและเรียกใช้ข้อมูลได้รวดเร็ว และต้องมีวิธีการวิเคราะห์ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดกลุ่ม การจำแนก และการคาดการณ์ความเป็นไปได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น

หลักสูตร Big Data Analytics เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Big Data Analytics for Decision Making & Competitive Advantage) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน วิธีการจัดกลุ่มจำแนกกลุ่ม การคาดการณ์สถานการณ์เฉพาะ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปต่อยอดและเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้นำข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น  สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่และหลากหลายได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำข้อมูลไปต่อยอด และวิเคราะห์คาดการณ์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจหลักการ Big Data และแนวโน้มเทคโนโลยีด้านข้อมูล
 • จัดการกับข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายได้อย่างเป็นระบบ
 • เรียนรู้หลักการ Data Science และอัลกอริทึมในการพยากรณ์ข้อมูลต่างๆ ทั้งแบบ
  Classification/Regression และ Clustering ด้วย Large-Scale Machine Learning

 เนื้อหาหลักสูตร

 • Introduction to Big Data Technology
 • Data Science, Artificial Intelligence & Machine Learning
 • Supervised learning models
 • Unsupervised learning models
 • Workshops on
 • Data analytic processes and techniques
 • Tools for Data Manipulation and Analysis
 • Statistical Concepts
 • workshops with Big Data and tools
 • Big data storage systems
 • Big data processing frameworks
 • Hadoop platforms and ecosystems
 • Data Analytics and Visualization tools
 • Deep learning
 • Deep neural networks
 • Convolutional neural networks
 • เข้าใจหลักการ Big Data และแนวโน้มเทคโนโลยีด้านข้อมูล
 • สามารถวางแผนการออกแบบ Big Data Infrastructure ในองค์กร
 • เรียนรู้ด้าน Data Science เบื้องต้น อัลกอรึทึมสำหรับ Machine Learning ประเภทต่างๆ และการทำ Predictive Analytics ด้วย Large-Scale Machine Learning
 • เรียนรู้หลักการของ Data Science และอัลกอริทึมในการพยากรณ์ข้อมูลต่างๆ ทั้งแบบที่เป็น
  Classification/Regression และ Clustering ด้วย Large-Scale Machine Learning
 • การทำ Mini-Project ทางด้าน Data Science
ระยะเวลาอบรม 5 วัน (9.00-17.30 น.)

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี
 • ควรมีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบฐานข้อมูล
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *