หลักสูตรออกแบบแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Employee Engagement Plan)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน “บุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน และมีความผูกพันธ์ต่อองค์กร” คือปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จที่จะช่วยให้กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ สินค้าและบริการมีคุณภาพส่งมอบตรงเวลา สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยเหตุนี้องค์กรจึมุ่งเน้นการพัฒนาความผูกพันต่อองคกร(Employee Engagement) มากขึ้น  หลักสูตรออกแบบแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (์Effective Employee Engagement Plan) ช่วยพัฒนาทักษะการจัดทําแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร จัดทําแผนงานสื่อสาร และแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการจัดทําแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร สามารถจัดทําแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Master Plan) ที่เชื่อมโยงกับปัจจัยสร้างความผูกพันองค์กรตนเอง สามารถจัดทําแผนงานสื่อสาร เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Communication Plan for Engagement) สามารถจัดทําแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Activities Read More …

หลักสูตรกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ และความผูกพันอย่างมืออาชีพ (Motivation & Engaging Professionals),

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การบริหารคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง และทีมที่มีอุปนิสัยต่างกันให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นทีม มีแรงจูงใจ (Motivation) และทำงานอย่างมีความสุข รวมถึงการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรระยะยาว (Employee Engagement) เป็นเรื่องยาก ทำให้ผู้นำยุคใหม่ต้องมีความสามารถในการบริหารคนที่มีความต่างกัน พัฒนาให้คนมีแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation) เห็นคุณค่าการทำงาน (มีหลักคิด การประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ) สร้างจิตสำนึกในการทำงาน เห็นคุณค่าองค์กร รวมถึงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร (Employee Engagement) หลักสูตรกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ และความผูกพันอย่างมืออาชีพ (Motivation & Engaging Professionals) ช่วยพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆ การปรับทัศนคติ การคิดบวก การทำงานเชิงรุก การทำงานเป็นทีม การสร้างให้เพื่อนร่วมงาน ลูกน้องและทีมเห็นคุณค่าการทำงาน และบริหารจัดการ รักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร Read More …