หลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ ที่ลูกค้าเชื่อมั่นและศรัทธา (Professional Selling Skills: WIN for Sales)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การขายจะสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับทักษะพนักงานขายเป็นสำคัญ การขายที่เน้นการนำเสนอขายอย่างเดียว ไม่พยายามเข้าใจความต้องการลูกค้า นำเสนอได้ไม่ตรงจุด ไม่สามารถจับประเด็นในการเจรจาต่อรองได้ มัวแต่ค้นหาปัญหาลูกค้าจนลืมการเสนอไอเดียย่อมไม่ทำให้การขายประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือ ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย ขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า สามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสความสำเร็จในการขาย หลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ ที่ลูกค้าเชื่อมั่นและศรัทธา (Professional Selling Skills: WIN for Sales) พัฒนาทักษะในการเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา/สถานการณ์ต่างๆ  วัตถุประสงค์ เข้าใจกระบวนการขายยุคใหม่ที่นักขายมืออาชีพควรปฏิบัติ  เข้าใจวิธีการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า สามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย และใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจแนวทางในการนำเสนอไอเดียและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการขายอย่างมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้ Read More …

หลักสูตรรับมือกับลูกค้ายากๆ อย่างมืออาชีพ (Dealing with Difficult Customer)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร “ลูกค้า” สำคัญต่อการเติบโต ก้าวหน้า และต่อยอดความสำเร็จให้กับองค์กร การเพิ่มขึ้นของลูกค้าตามมาด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น และการดูแลลูกค้าทุกรายแบบคนสำคัญ ทำให้ผู้ทำหน้าที่ด้านการขาย ให้บริการต้องเตรียมตั้งรับกับความต้องการ อารมณ์ ความคิด พฤติกรรมที่หลากหลายของลูกค้า  หลักสูตรรับมือกับลูกค้ายากๆ อย่างมืออาชีพ (Dealing with Difficult Customer) จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ลักษณะของลูกค้าที่รับมือยากๆ พัฒนาทักษะการสื่อสาร การจัดการ การรับมือกับลูกค้าที่จัดการยาก วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของลูกค้าที่รับมือยาก พัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านการขาย การบริการในมิติต่างๆ พัฒนาทักษะการจัดการ การรับมือกับลูกค้าที่จัดการยาก  เนื้อหาหลักสูตร การบริการลูกค้าที่รับมือยากเหมือนเจ้าของธุรกิจ วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่รับมือยาก ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการลูกค้าที่รับมือยาก การรับมือกับความคิดที่สวนทางกับลูกค้า การสร้างความประทับใจกับลูกค้าที่รับมือยาก Read More …

หลักสูตรการเจรจาต่อรอง และปิดการขายอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Negotiation Skills for Sales)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร องค์กรต่างเผชิญภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทุกองค์กรต่างต้องการรักษาฐานลูกค้า ดึงดูดและหาลูกค้าใหม่ๆเพื่อให้องค์กรอยู่ได้ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) และปิดการขายแก่พนักงานขายให้มีประสิทธิผลสูงสุดถือเป็นทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร หลักสูตรการเจรจาต่อรอง และปิดการขายอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Negotiation Skills for Sales) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรอง (Negotiation) อย่างเป็นระบบ รวมถึงวิธีการคิดบวก การคิดในมุมมองลูกค้า เข้าใจปัญหาที่ลูกค้ากังวล เพื่อให้การขายตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งกระบวนการ วัตถุประสงค์ พัฒนาทักษะ และการใช้กลยุทธ์ในการเปิดปิดการขาย และจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าที่ได้ประสิทธิผลสูง ปรับเปลี่ยนทัศนคติการขายในแง่บวก และเข้าถึงการเป็นนักขายมืออาชีพ เสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย (Negotiation Skills) เข้าใจหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา ให้ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น สามารถประยุกต์ความรู้ Read More …

หลักสูตรขายเชิงรุกอย่างไรให้โดนใจลูกค้ารายใหม่ (Proactive Sales for increasing New Customer)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร “การหาลูกค้ารายใหม่” ถือเป็นเรื่องสำคัญต่องานทางด้านการขาย แต่การที่จะได้ลูกค้ารายใหม่นั้น นักขายจำเป็นต้องมีทัศนคติการขายเชิงรุก  หลักสูตรขายเชิงรุกอย่างไรให้โดนใจลูกค้ารายใหม่ (Proactive Sales for increasing New Customer) ช่วยพัฒนาทักษะการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆให้แก่องค์กร การเข้าใจปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้ารายใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา  วัตถุประสงค์ ทราบแนวคิดการทำงานขายเชิงรุก เรียนรู้การสร้างการทำงานขายเชิงรุก เข้าใจกระบวนการขายเชิงรุก อย่างมืออาชีพ สามารถสร้างวิธีขายเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายเพิ่ม  เนื้อหาหลักสูตร แนวคิด หลักการขายเชิงรุกแบบมืออาชีพ การปรับทัศนคติต่องานขายเชิงรุก กระบวนการขายเชิงรุกแบบมืออาชีพ ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขายเชิงรุก ลักษณะการขาย และประเภทของการขายเชิงรุก แนวทางการพัฒนาการขายเชิงรุก แนวทางการรับมือปัญหาและอุปสรรคการขายเชิงรุก การสร้างโอกาสทางการขายเชิงรุก เพิ่มลูกค้าใหม่โดยใช้โทรศัพท์ Read More …

หลักสูตรการขายเชิงที่ปรึกษา พิชิตใจลูกค้า (Consultative Selling: Know Your Customer Strategy)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การขายเชิงที่ปรึกษาได้รับความนิยมมากในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันกันรุนแรง เพราะการนำเสนอสินค้า บริการเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งได้ การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งว่าในบางครั้งลูกค้าไม่ได้มีเพียงความต้องการสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะรวมไปถึงการมีปัญหาที่แก้ไม่ได้ การเข้าใจปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การเป็นคู่คิดในการทำงานกับลูกค้า แทนที่จะเป็นแค่ผู้ซื้อและผู้ขาย การให้คำปรึกษา ออกแบบ Solution ที่ตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าได้ดีนั้น ต้องอาศัยเทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ หลักสูตรการขายเชิงที่ปรึกษา พิชิตใจลูกค้า (Consultative Selling: Know Your Customer Strategy) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการขายเชิงที่ปรึกษาตั้งแต่การเตรียมตัว การวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละประเภท เทคนิคการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การให้คำปรึกษาลูกค้า การนำเสนอ Solution ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนกลยุทธ์การแก้ปัญหา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และนำความสำเร็จสู่องค์กร  วัตถุประสงค์ เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานขาย เรียนรู้ Read More …