หลักสูตรบริหารจัดการ Productivity อย่างไร ให้บรรลุทุกเป้าหมาย (Productivity Management to Achieve Any Goals)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การเพิ่ม Productivity เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการดำเนินการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร วิธีการ และจิตสำนึกถือเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่ม Productivity ซึ่งการบริหารจัดการ Productivity ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีวิธีการเป็นขั้นตอนสอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งเทคนิคเครื่องมือที่ใช้ต้องเหมาะสมกับปัญหาและองค์กร จึงจะสามารถสร้างศักยภาพให้กับองค์กรได้ หลักสูตรบริหารจัดการ Productivity อย่างไร ให้บรรลุทุกเป้าหมาย (Productivity Management to Achieve Any Goals) ช่วยพัฒนาทักษะ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน จัดทีมในการเพิ่ม Productivity องค์กรอย่างเป็นระบบ นำเทคนิคและเครื่องมือมาใช้ปรับปรุงเพิ่ม Productivity เพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร วัตถุประสงค์ ทราบและเข้าใจแนวคิดการเพิ่ม Productivity Read More …

หลักสูตรบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ นำองค์กรสู่ความสำเร็จ (Professional Project Management for Organization Success)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management) มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยหัวใจสำคัญคือการบริหารเวลา ราคา คุณภาพ ภายใต้ทรัพยากรที่กำหนด เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ หลักสูตรบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ นำองค์กรสู่ความสำเร็จ (Professional Project Management for Organization Success) ช่วยให้ผู้เข้าอบรมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนการใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการ และการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพ และบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทันเวลา และมีคุณภาพตามที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม  วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักและวิธีการบริหารโครงการ (Project Management) (การจัดทำ วางแผน การบริหาร Read More …

หลักสูตรบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จ ขจัดการต่อต้าน ความกลัว และความล้มเหลว (Successful Change Management: Manage Resistance, Fear & Failure!)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานองค์กร ทำให้องค์กรต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ให้นำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ทันที รวมถึงการกำหนดเป้าหมาย สร้าง/กำหนดทางเลือก วางแผน ปฏิบัติตามแผน การประเมินผล และการเสริมแรงด้วยวิธีการต่างๆ ทำให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่มีผลต่อความสำเร็จองค์กรอันส่งผลให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน  หลักสูตรบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จ ขจัดการต่อต้าน ความกลัว และความล้มเหลว (Successful Change Management: Manage Resistance, Fear & Failure!) ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจแนวคิด กระบวนการ ผลกระทบ Read More …

หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มความสุขในการทำงาน (Relationship Management Contributes Happiness)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ความสำเร็จ ประสิทธิผลจากการทำงานไม่ได้เกิดจากความรู้ ความสามารถ หรือความเก่งของพนักงานเพียงปัจจัยเดียว ยังมีปัจจัยสาคัญด้านความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มความสุขในการทำงาน (Relationship Management Contributes Happiness) ช่วยพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เข้าใจขั้นตอน เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ สร้างเสน่ห์ให้ตนเอง และนำไปปรับใช้กับการทำงาน ให้ประสบความสาเร็จ วัตถุประสงค์ ทราบถึงความสำคัญและความหมายของการสร้างความสัมพันธ์ มีแนวทาง/วิธีการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงาน นำความรู้หลักการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความสุขในการทำงานไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน  เนื้อหาหลักสูตร ความหมาย และความสำคัญของความสัมพันธ์ องค์ประกอบของการสร้างความสัมพันธ์ กระบวนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุข ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ข้อควรระวังการสร้างความสัมพันธ์ ระยะเวลาอบรม 1 Read More …

หลักสูตรการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม Productivity (Effective Time Management to Increase Productivity)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร “เวลา” เป็นสิ่งที่ทุกคนมี 24 ชั่วโมงต่อวันเท่ากัน แต่การใช้เวลาของแต่ละคนแตกต่างกัน หลายคนตั้งใจพยายามทำงานหนักแต่ไม่สำเร็จจนไม่มีเวลาให้กับคนสำคัญ/ครอบครัว อีกด้านหนึ่งคนจำนวนมากประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงาน พวกเขามีอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วๆไป ? …พวกเขาสามารถบริหารเวลา (Time Management) จัดลำดับความสำคัญในชีวิตและการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม หลักสูตรการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม Productivity (Effective Time Management to Increase Productivity) ชี้ให้เห็นถึงแนวคิด วิธีปฏิบัติในการบริหารเวลา (Time Management) ให้สามารถสร้างผลงานที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ศึกษาสาเหตุของการสูญเสียเวลา (Time Wasters) และการบริหารจัดการเวลาภายใต้รูปแบบการ ทำงานยุคใหม่ ตลอดจนเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน การวางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อลดขั้นตอนสร้างระบบ และกระจายแบ่งงานอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ เห็นความสำคัญของการบริหารเวลา (Time Management) Read More …