หลักสูตรรับมือกับลูกค้ายากๆ อย่างมืออาชีพ (Dealing with Difficult Customer)

“ลูกค้า” สำคัญต่อการเติบโต ก้าวหน้า และต่อยอดความสำเร็จให้กับองค์กร การเพิ่มขึ้นของลูกค้าตามมาด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น และการดูแลลูกค้าทุกรายแบบคนสำคัญ ทำให้ผู้ทำหน้าที่ด้านการขาย ให้บริการต้องเตรียมตั้งรับกับความต้องการ อารมณ์ ความคิด พฤติกรรมที่หลากหลายของลูกค้า 

หลักสูตรรับมือกับลูกค้ายากๆ อย่างมืออาชีพ (Dealing with Difficult Customer) จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ลักษณะของลูกค้าที่รับมือยากๆ พัฒนาทักษะการสื่อสาร การจัดการ การรับมือกับลูกค้าที่จัดการยาก

วัตถุประสงค์

 • มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของลูกค้าที่รับมือยาก
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านการขาย การบริการในมิติต่างๆ
 • พัฒนาทักษะการจัดการ การรับมือกับลูกค้าที่จัดการยาก

 เนื้อหาหลักสูตร

 • การบริการลูกค้าที่รับมือยากเหมือนเจ้าของธุรกิจ
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่รับมือยาก
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการลูกค้าที่รับมือยาก
 • การรับมือกับความคิดที่สวนทางกับลูกค้า
 • การสร้างความประทับใจกับลูกค้าที่รับมือยาก
 • การสะท้อนความรู้สึกของลูกค้าที่รับมือยากด้วยกลยุทธ์กระจกเงา
 • วิธีสื่อสารในเรื่องที่จะปฏิเสธกับลูกค้าที่รับมือยาก
 • การกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจแบบเร่งด่วน
 • การควบคุมอารมณ์ของลูกค้าในภาวะวิกฤติ
 • การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่รับมือยาก
 • ทักษะการสื่อสารนำความคิด และพูดให้น่าเชื่อถือ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-17.30 น.)
 • ผู้บริหารงานขาย/บริการ ผู้จัดการขาย/บริการ หัวหน้าทีมขาย/บริการ และพนักงานขาย/บริการที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การจัดการ การรับมือกับลูกค้าที่จัดการยาก
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การจัดการ การรับมือกับลูกค้าที่จัดการยาก
 • การบรรยาย และ Workshop
 • การระดมสมอง กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 • การฝึกปฏิบัติรายบุคคล ในลักษณะ Active Learning โดยเริ่มจากเนื้อหาและองค์ความรู้จากผู้เรียน เพื่อพัฒนาต่อยอดในการใช้งานจริง 

Tel. 02-077-0444, 088-991-9000

E-mail: contact@skilltra.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *