หลักสูตรออกแบบแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Employee Engagement Plan)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน “บุคลากรที่มีความสามารถในการทำงาน และมีความผูกพันธ์ต่อองค์กร” คือปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จที่จะช่วยให้กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ สินค้าและบริการมีคุณภาพส่งมอบตรงเวลา สร้างความประทับใจให้ลูกค้า ด้วยเหตุนี้องค์กรจึมุ่งเน้นการพัฒนาความผูกพันต่อองคกร(Employee Engagement) มากขึ้น  หลักสูตรออกแบบแผนสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (์Effective Employee Engagement Plan) ช่วยพัฒนาทักษะการจัดทําแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร จัดทําแผนงานสื่อสาร และแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการจัดทําแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร สามารถจัดทําแผนการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Master Plan) ที่เชื่อมโยงกับปัจจัยสร้างความผูกพันองค์กรตนเอง สามารถจัดทําแผนงานสื่อสาร เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Communication Plan for Engagement) สามารถจัดทําแผนกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Activities Read More …

หลักสูตรการบริหารจัดการคนเก่ง และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Talent Management & Succession Planning)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร คนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เป็นปัจจัยตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นกำลังหลักขับเคลื่อนงาน องค์กร และธุรกิจให้ก้าวเดินไปข้างหน้า ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการแย่งชิงคนเก่งระหว่างองค์กร  หลักสูตรการบริหารจัดการคนเก่ง และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (์Talent Management & Succession Planning) ช่วยพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ พัฒนาคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management and Development) และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ดึงดูด พัฒนา และรักษาคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง และสามารถดึงดูด คัดเลือกพัฒนาคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) โดยใช้เครื่องมือการบริหาร Talent ลดการสูญเสียคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) Read More …

หลักสูตรผู้ประกอบการยุคใหม่ นำธุรกิจประสบความสำเร็จ (Modern Entrepreneur Leading Business Success)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมสร้างสร้างธุรกิจขึ้นมา (Startup) แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ควรมีความรู้ มีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมก่อนการเริ่มธุรกิจใหม่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจได้มากขึ้น หลักสูตรผู้ประกอบการยุคใหม่ นำธุรกิจประสบความสำเร็จ (์Modern Entrepreneur Leading Business Success) จะช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ และการวางแผนธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโต วัตถุประสงค์ เสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เสริมสร้างทักษะการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ (ด้านการตลาด การปฏิบัติ การเงิน) และสามารถวางแผนธุรกิจ เข้าใจลักษณะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อบริหารธุรกิจได้ดียิ่งขี้น และเติบโต  เนื้อหาหลักสูตร ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการสร้างธุรกิจต้นแบบ ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้ประกอบการยุคใหม่กับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการวางแผนธุรกิจ Read More …

หลักสูตรเทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generations of Workers)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การทำงานกับพนักงานที่มีความแตกต่าง หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ฯลฯ บ่อยครั้งเมื่อพนักงานต่าง Generation ต้องมาทำงานร่วมกัน ทัศนคติและมุมมองคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่อาจเกิดความขัดแย้งหรือคิดเห็นไม่ตรงกัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และการส่งมอบผลลัพธ์ หลักสูตรเทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generations of Workers) ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของพนักงานแต่ละ Generation สามารถนำจุดเด่นของแต่ละคนมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างระหว่างวัย พร้อมพัฒนาทักษะต่างๆที่ต้องใช้ในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ มีความเข้าใจในพฤติกรรมตนเองและพร้อมปรับตัวเข้าหาผู้อื่น มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของพนักงานแต่ละ Generation และนำจุดเด่นแต่ละคนมาใช้ในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและผู้อื่นในการประสานงานด้วยความเข้าใจ Read More …

หลักสูตร Big Data Analytics เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Big Data Analytics for Decision Making & Competitive Advantage)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร ปัจจุบัน Big Data และเทคโนโลยีทาง Data Analytics ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจจำเป็นต้องประมวลผลและเรียกใช้ข้อมูลได้รวดเร็ว และต้องมีวิธีการวิเคราะห์ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดกลุ่ม การจำแนก และการคาดการณ์ความเป็นไปได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น หลักสูตร Big Data Analytics เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Big Data Analytics for Decision Making & Competitive Advantage) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน วิธีการจัดกลุ่มจำแนกกลุ่ม Read More …

หลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ ที่ลูกค้าเชื่อมั่นและศรัทธา (Professional Selling Skills: WIN for Sales)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การขายจะสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับทักษะพนักงานขายเป็นสำคัญ การขายที่เน้นการนำเสนอขายอย่างเดียว ไม่พยายามเข้าใจความต้องการลูกค้า นำเสนอได้ไม่ตรงจุด ไม่สามารถจับประเด็นในการเจรจาต่อรองได้ มัวแต่ค้นหาปัญหาลูกค้าจนลืมการเสนอไอเดียย่อมไม่ทำให้การขายประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือ ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย ขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า สามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสความสำเร็จในการขาย หลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ ที่ลูกค้าเชื่อมั่นและศรัทธา (Professional Selling Skills: WIN for Sales) พัฒนาทักษะในการเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา/สถานการณ์ต่างๆ  วัตถุประสงค์ เข้าใจกระบวนการขายยุคใหม่ที่นักขายมืออาชีพควรปฏิบัติ  เข้าใจวิธีการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า สามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เพื่อนำเสนอการขาย และใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจแนวทางในการนำเสนอไอเดียและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการขายอย่างมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้ Read More …

หลักสูตรรับมือกับลูกค้ายากๆ อย่างมืออาชีพ (Dealing with Difficult Customer)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร “ลูกค้า” สำคัญต่อการเติบโต ก้าวหน้า และต่อยอดความสำเร็จให้กับองค์กร การเพิ่มขึ้นของลูกค้าตามมาด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น และการดูแลลูกค้าทุกรายแบบคนสำคัญ ทำให้ผู้ทำหน้าที่ด้านการขาย ให้บริการต้องเตรียมตั้งรับกับความต้องการ อารมณ์ ความคิด พฤติกรรมที่หลากหลายของลูกค้า  หลักสูตรรับมือกับลูกค้ายากๆ อย่างมืออาชีพ (Dealing with Difficult Customer) จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ลักษณะของลูกค้าที่รับมือยากๆ พัฒนาทักษะการสื่อสาร การจัดการ การรับมือกับลูกค้าที่จัดการยาก วัตถุประสงค์ มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของลูกค้าที่รับมือยาก พัฒนาทักษะการสื่อสารทางด้านการขาย การบริการในมิติต่างๆ พัฒนาทักษะการจัดการ การรับมือกับลูกค้าที่จัดการยาก  เนื้อหาหลักสูตร การบริการลูกค้าที่รับมือยากเหมือนเจ้าของธุรกิจ วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าที่รับมือยาก ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการลูกค้าที่รับมือยาก การรับมือกับความคิดที่สวนทางกับลูกค้า การสร้างความประทับใจกับลูกค้าที่รับมือยาก Read More …

หลักสูตรการเจรจาต่อรอง และปิดการขายอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Negotiation Skills for Sales)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร องค์กรต่างเผชิญภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ทุกองค์กรต่างต้องการรักษาฐานลูกค้า ดึงดูดและหาลูกค้าใหม่ๆเพื่อให้องค์กรอยู่ได้ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) และปิดการขายแก่พนักงานขายให้มีประสิทธิผลสูงสุดถือเป็นทักษะที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร หลักสูตรการเจรจาต่อรอง และปิดการขายอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Negotiation Skills for Sales) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรอง (Negotiation) อย่างเป็นระบบ รวมถึงวิธีการคิดบวก การคิดในมุมมองลูกค้า เข้าใจปัญหาที่ลูกค้ากังวล เพื่อให้การขายตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งกระบวนการ วัตถุประสงค์ พัฒนาทักษะ และการใช้กลยุทธ์ในการเปิดปิดการขาย และจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าที่ได้ประสิทธิผลสูง ปรับเปลี่ยนทัศนคติการขายในแง่บวก และเข้าถึงการเป็นนักขายมืออาชีพ เสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย (Negotiation Skills) เข้าใจหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา ให้ตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น สามารถประยุกต์ความรู้ Read More …

หลักสูตรขายเชิงรุกอย่างไรให้โดนใจลูกค้ารายใหม่ (Proactive Sales for increasing New Customer)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร “การหาลูกค้ารายใหม่” ถือเป็นเรื่องสำคัญต่องานทางด้านการขาย แต่การที่จะได้ลูกค้ารายใหม่นั้น นักขายจำเป็นต้องมีทัศนคติการขายเชิงรุก  หลักสูตรขายเชิงรุกอย่างไรให้โดนใจลูกค้ารายใหม่ (Proactive Sales for increasing New Customer) ช่วยพัฒนาทักษะการค้นหา สร้างโอกาส พัฒนาทักษะการขายที่จำเป็นในการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆให้แก่องค์กร การเข้าใจปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการหาลูกค้ารายใหม่ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา  วัตถุประสงค์ ทราบแนวคิดการทำงานขายเชิงรุก เรียนรู้การสร้างการทำงานขายเชิงรุก เข้าใจกระบวนการขายเชิงรุก อย่างมืออาชีพ สามารถสร้างวิธีขายเชิงรุกเพื่อสร้างยอดขายเพิ่ม  เนื้อหาหลักสูตร แนวคิด หลักการขายเชิงรุกแบบมืออาชีพ การปรับทัศนคติต่องานขายเชิงรุก กระบวนการขายเชิงรุกแบบมืออาชีพ ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการขายเชิงรุก ลักษณะการขาย และประเภทของการขายเชิงรุก แนวทางการพัฒนาการขายเชิงรุก แนวทางการรับมือปัญหาและอุปสรรคการขายเชิงรุก การสร้างโอกาสทางการขายเชิงรุก เพิ่มลูกค้าใหม่โดยใช้โทรศัพท์ Read More …

หลักสูตรการขายเชิงที่ปรึกษา พิชิตใจลูกค้า (Consultative Selling: Know Your Customer Strategy)

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ รูปแบบการอบรม สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตร การขายเชิงที่ปรึกษาได้รับความนิยมมากในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันกันรุนแรง เพราะการนำเสนอสินค้า บริการเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งได้ การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งว่าในบางครั้งลูกค้าไม่ได้มีเพียงความต้องการสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะรวมไปถึงการมีปัญหาที่แก้ไม่ได้ การเข้าใจปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การเป็นคู่คิดในการทำงานกับลูกค้า แทนที่จะเป็นแค่ผู้ซื้อและผู้ขาย การให้คำปรึกษา ออกแบบ Solution ที่ตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าได้ดีนั้น ต้องอาศัยเทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษาเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ หลักสูตรการขายเชิงที่ปรึกษา พิชิตใจลูกค้า (Consultative Selling: Know Your Customer Strategy) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางและกระบวนการขายเชิงที่ปรึกษาตั้งแต่การเตรียมตัว การวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละประเภท เทคนิคการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การให้คำปรึกษาลูกค้า การนำเสนอ Solution ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนกลยุทธ์การแก้ปัญหา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และนำความสำเร็จสู่องค์กร  วัตถุประสงค์ เรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานขาย เรียนรู้ Read More …